Kategorie

POLITYKA PRYWATNOŚCI
SERWISU INTERNETOWEGO HATTERIA.PL
ORAZ
ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu poinformowanie Użytkowników serwisu i sklepu internetowego Hatteria.pl o tym, jakie dane osobowe użytkowników są gromadzone na naszych stronach internetowych oraz które z tych danych i w jaki sposób są przetwarzane, a także do kogo należy się zwrócić w sprawach z tym związanych.

Politykę tę przygotowaliśmy i stosujemy w celu zapewnienia, że udostępnione nam dane osobowe podlegać będą ochronie zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie skrótowo zwanego RODO, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).Przepisy prawne dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników zbierane i przetwarzane są zgodnie z przepisami:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych lub RODO, Dz. Urz. UE z dnia
  4.05.2016 r. L/119/1),

 • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U.
  z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.).


Podmiot odpowiedzialny – Administrator Danych Osobowych (ADO)

Administratorem gromadzonych danych jest Magdalena Gałkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą HATTERIA.PL Magdalena Gałkowska z siedzibą w Krakowie przy ul. Kurczaba 14/85 (NIP: 6792442158, REGON: 120604736). We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także w razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności prosimy o kontakt w dogodny dla Użytkowników sposób:

 • listownie – pod adresem działalności gospodarczej ADO, wskazanym powyżej,

 • telefonicznie pod numerem telefonu komórkowego 664 377 740,

 • pocztą elektroniczną wysłaną pod adres e-mail: hatteria.krakow@gmail.com

Gromadzenie i dalsze przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

W szczególności więc do danych osobowych należą imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer identyfikacji podatkowej.

Wszystkie informacje, których podanie będzie niezbędne w celu utworzenia i późniejszego korzystania z Konta Użytkownika w Hatteria.pl, jak również w celu dokonania transakcji (zakupu) w sklepie internetowym bez konieczności tworzenia Konta Użytkownika, stanowią Twoje dane osobowe i podlegają ochronie, zgodnie z przepisami wyżej wymienionych aktów prawnych.

 1. Konto Użytkownika

Dla każdego klienta, który rejestruje się na naszej stronie przy użyciu funkcji „Stwórz konto”, zakładamy Konto Użytkownika, tzn. chroniony hasłem bezpośredni dostęp do zapisanych u nas podstawowych danych użytkownika. Na Koncie Użytkownika może on obserwować zamówienia przez niego złożone, znajdujące się trakcie realizacji oraz ostatnio zrealizowane.

Ponadto Użytkownik w ramach Konta Użytkownika może zarządzać swoimi danymi osobowymi, jak również określać preferencje dotyczące otrzymywania newslettera lub innych informacji reklamowych.

 1. Rejestracja i tworzenie Konta Użytkownika

Podczas rejestracji w celu utworzenia Konta Użytkownika niezbędne będzie podanie następujących danych osobowych:

 • imię,

 • nazwisko,

 • adres e-mail,

 • adres dostawy,

 • adres do faktury (opcjonalnie)

 • numer telefonu (opcjonalnie).

Ponadto, w procesie tworzenia Konta Użytkownika, w celu ukończenia procesu rejestracji, niezbędne będzie potwierdzenie zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności. Użytkownik może również na tym etapie udzielić zgody na przesyłanie newslettera.

Prawidłowe imię i nazwisko, prawidłowe dane adresowe miejsca dostawy oraz dane dotyczące sposobu płatności będą nam potrzebne w celu realizacji zamówienia.

Adres e-mail i numer telefonu użytkownika jest nam potrzebny, abyśmy mogli potwierdzić wpłynięcie zamówienia i jego wysłanie, w celu realizacji wysyłki (w tym m.in. w celu uzyskania kodu dostępu do skrzynki paczkomatu), a także ogólnie w celu komunikacji z użytkownikiem. Ponadto adres e-mail użytkownika wykorzystujemy do identyfikacji (jako nazwa przy logowaniu), gdy użytkownik loguje się na swoim Koncie Użytkownika.

 1. Transakcja bez tworzenia Konta Użytkownika

W sklepie internetowym umożliwiamy również składanie zamówień i dokonywanie transakcji zakupu bez konieczności tworzenia Konta Użytkownika. W takim przypadku niezbędne będzie podanie następujących danych osobowych:

 • imię,

 • nazwisko,

 • adres e-mail,

 • adres dostawy,

 • adres do faktury (opcjonalnie)

 • numer telefonu (opcjonalnie).

W przypadku zamówień składnych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
i żądających wystawienia faktury VAT niezbędne będzie podanie:

 • pełnej nazwy prowadzonej działalności gospodarczej,

 • adresu prowadzenia działalności gospodarczej,

 • Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP).

 1. Transakcja telefoniczna

W sklepie internetowym umożliwiamy również składanie zamówień i dokonywanie transakcji zakupu bez konieczności tworzenia Konta Użytkownika. W takim przypadku niezbędne będzie podanie następujących danych osobowych:

 • imię,

 • nazwisko,

 • adres miejsca dostawy.

W przypadku transakcji w formie zamówienia telefonicznego udzielona zostanie informacja
o konieczności udostępnienia powyższych danych osobowych w celu dokonania i rozliczenia transakcji oraz o możliwości rezygnacji z dokonania transakcji w razie braku zgody na udostępnienie danych osobowych. Ponadto, w przypadku dokonania transakcji, w przesyłce obejmującej zamówienie przekazana zostanie szczegółowa informacja w sprawie ochrony danych osobowych.

 1. Zbierane dane osobowe w zależności od wybranego sposobu płatności

Umożliwiamy uiszczenie ceny za zamówiony asortyment za pobraniem lub w formie zapłaty
z góry. W przypadku wyboru sposobu płatności z góry w formie przelewu bankowego na rachunek Hatteria.pl, w tym także poprzez serwisy obsługujące płatności e-Card lub PayPal, udostępniona będzie dodatkowo dana osobowa obejmująca numer rachunku bankowego oraz bank, z którego przelew został zrealizowany na konto bankowe Hatteria.pl lub adres e-mail za pośrednictwem którego zrealizowana została płatność PayPal.

 1. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych użytkownika

Na jakiej podstawie zbieramy i przetwarzamy dane osobowe?

W każdym przypadku udostępnienie danych osobowych Użytkownika następuje dobrowolnie, jednakże ich udostępnienie jest niezbędne do zrealizowania transakcji i dostarczenia złożonego zamówienia (a więc do zawarcia i wykonania umowy). Gromadzimy, zapisujemy i przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w sposób i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów,
z udzielonych zgód lub z naszych uzasadnionych interesów prawnych. W szczególności dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w ramach obsługi transakcji zakupu, obsługi ewentualnych reklamacji lub zwrotów, dla własnych celów marketingowych, w związku z wystawianiem faktur czy też w celu dochodzenia naszych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO).

Czy osoba niepełnoletnia może udzielić zgody na przetwarzanie jej danych osobowych?

Tak, jednakże wyłącznie po ukończeniu przez nią 13. roku życia. Zgodnie bowiem z przepisami Kodeksu cywilnego osoby, które ukończyły 13. rok życia uzyskują ograniczoną zdolność do czynności prawnych i mogą samodzielnie dokonywać pewnych czynności, w tym zawierać umowy powszechnie zawierane w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

W przypadku osób, które nie osiągnęły tego wieku, a także osób, które ukończyły 13. rok życia, jednakże są osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi, oświadczenie o udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych tych osób może zostać złożone wyłącznie przez osobę, pod której władzą rodzicielską pozostają lub przez ich opiekuna prawnego.

Mając powyższe na względzie w procesie rejestracji Konta Użytkownika oraz w procesie transakcji bez konieczności rejestracji udostępniamy odpowiednią informację, której elementem jest złożenie oświadczenia o tym, że Użytkownik jest osobą, która ukończyła 13. rok życia i nie jest osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną.

Komu i w jakich celach przekazujemy dane osobowe?

Dane osobowe przekazywane są przez nas osobom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone przepisami, łącznie z celami związanymi z realizacją umowy lub rozliczenia, do celów marketingowych lub w razie uprzedniej zgody użytkownika. Przykładowo w ramach obsługi zamówienia współpracujący z nami usługodawcy (np. operatorzy pocztowi, firmy kurierskie, firma księgowa, bank) otrzymują niezbędne dane w celu realizacji zamówienia. Dane osobowe przekazujemy także podmiotom świadczącym na naszą rzecz pomoc prawną, w przypadkach konieczności dochodzenia naszych roszczeń lub obrony naszych praw na drodze prawnej. Przekazane i uzyskane w ten sposób dane usługodawcy mogą wykorzystać wyłącznie w celu realizacji swojego zadania.

Ponadto Twoje dane osobowe przekazane mogą zostać podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom lub organom ścigania, gdy wystąpią z żądaniem ich przekazania w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.

Czy wykorzystujemy dane osobowe do celów reklamy i marketingu?

Tak. Oprócz przetwarzania danych w ramach obsługi zakupu dane Użytkownika wykorzystujemy także do następujących celów: aby stale optymalizować zakupy Użytkownika w ramach przyjaznej dla klienta i zindywidualizowanej oferty; aby móc kontaktować się z Użytkownikiem w związku
z zamówieniami oraz określonymi produktami i akcjami marketingowymi; oraz aby polecać Użytkownikowi produkty lub usługi, które mogą go zainteresować.

Wykorzystujemy do tego celu uzyskane informacje, na przykład potwierdzenie odbioru i przeczytania wiadomości e-mail, informacje o posiadanym przez Użytkownika urządzeniu końcowym, połączeniu z Internetem, systemie operacyjnym i platformie, dacie i czasie wizyty na stronie lub obejrzanych produktach, a także informacje, jakie uzyskamy od Użytkownika (łącznie
z informacjami przekazanymi automatycznie lub wygenerowanymi). Dodatkowo korzystamy także z historii zamówień.

Przetwarzanie danych osobowych w celach reklamy i marketingu jest prawnie uzasadnionym interesem Hatteria.pl. Użytkownik może jednak w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu Jego danych osobowych do celów reklamy i marketingu bezpośredniego w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań, w tym także w odniesieniu do profilowania Jego danych osobowych, bez obciążania go kosztami. Do tego celu wystarczy wysłać w formie wiadomości elektronicznej na adres: hatteria.krakow@gmail.com oświadczenie o sprzeciwie na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika dla celów reklamowych (np. o treści „Niniejszym sprzeciwiam się przetwarzaniu przez Hatteria.pl moich danych osobowych dla celów reklamowych”).

Newsletter

Do wysyłki newslettera wykorzystujemy podany przez Użytkownika adres e-mail. Wymagane jest tutaj potwierdzenie Użytkownika polegające na wyrażeniu przez niego, jako właściciela adresu
e-mail, zgody na otrzymywanie newslettera. Zgoda taka jest równoznaczna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika dla celów świadczenia usługi newslettera. Oczywiście udostępnienie adresu e-mail oraz udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania newslettera jest dobrowolne, jednakże brak podania danych uniemożliwiał nam będzie dokonywanie jego wysyłki.

Jeżeli Użytkownik chciałby zrezygnować z newslettera, może w każdej chwili wycofać swoją zgodę bez ponoszenia kosztów. Do tego celu wystarczy wysłać oświadczenie o cofnięciu zgody na przesyłanie newslettera (np. o treści „Niniejszym cofam udzieloną zgodę na przesyłanie mi przez Hatteria.pl newslettera”), względnie skorzystać z dostępnego w każdym newsletterze linka do rezygnacji z newslettera.

Czy wykorzystujemy tzw. Ciasteczka (pliki cookie)?

Tak. Użytkownik może jednak zablokować stosowanie ciasteczek. W takim przypadku nasza strona internetowa oraz serwis będą działać jedynie w oparciu o ograniczone funkcje.

Czym są ciasteczka (pliki cookie)?

Ciasteczka to niewielkie pliki zapisywane na nośniku danych Użytkownika, służące do zapisywania przez przeglądarkę Użytkownika określonych ustawień i danych w celu wymiany z naszym systemem. Istnieją dwa rodzaje ciasteczek:

- ciasteczka sesyjne, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki przez Użytkownika,

- ciasteczka tymczasowe/stałe, które są przechowywane przez dłuższy okres lub na stałe na nośniku danych Użytkownika.

Dzięki przechowywaniu tych plików możemy odpowiednio przygotować naszą stronę internetową i naszą ofertę pod kątem preferencji Użytkownika. Ułatwia to Użytkownikowi korzystanie z serwisu, przykładowo dzięki zapisaniu określonych danych Użytkownika, aby nie musiał ich za każdym razem podawać.

Pliki Cookies stosowane w serwisie Hatteria.pl nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkowników.

Z jakich ciasteczek korzysta Hatteria.pl?

Większość używanych przez nas plików cookie jest automatycznie usuwana z twardego dysku komputera Użytkownika po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. ciasteczka sesyjne). Przykładowo ciasteczka sesyjne wykorzystywane są, aby oferować użytkownikowi funkcję koszyka na wielu stronach serwisu. Ponadto stosujemy także ciasteczka przechowywane na twardym dysku komputera Użytkownika. Podczas kolejnej wizyty serwis automatycznie rozpoznaje Użytkownika oraz preferowane przez niego informacje i ustawienia. Ciasteczka tymczasowe i stałe (okres przechowywania od 1 miesiąca do 10 lat) są zapisywane na twardym dysku komputera Użytkownika, a po określonym czasie są automatycznie usuwane.

Jakie dane są zapisywane w ciasteczkach?

W ciasteczkach stosowanych przez Hatteria.pl zapisywane są wyłącznie dane pseudonimizowane. Podczas aktywacji ciasteczka przypisywany jest mu numer identyfikacyjny bez przypisywania danych osobowych Użytkownika do tego numeru identyfikacyjnego. Imię i nazwisko, adres IP lub podobne dane Użytkownika, umożliwiające bezpośrednie przypisanie pliku cookie do Użytkownika, nie są zapisywane w pliku cookie. Na podstawie technologii cookie uzyskujemy jedynie pseudonimizowane informacje, przykładowo o tym, które oferowane przez nas produkty Użytkownik oglądał.

Na podstawie technologii plików cookie na stronie internetowej Hatteria.pl gromadzone są dane
w celu optymalizacji naszej reklamy oraz całej oferty sklepu internetowego. Dane te nie są wykorzystywane do zidentyfikowania Użytkownika, lecz służą jedynie do pseudonimizowanej analizy sposobu korzystania ze strony. Dzięki tej technologii możemy przedstawiać Użytkownikowi reklamę i/lub specjalne oferty i usługi, których treść opiera się na informacjach uzyskanych na podstawie analizy informacji wybieranych przez Użytkownika (np. poprzez kliknięcie myszą). Naszym celem jest bowiem opracowanie możliwie najatrakcyjniejszej oferty prezentowanej na stronie internetowej, a także prezentowanie reklamy o treści odpowiadającej obszarom zainteresowań Użytkowników.

Jak można zablokować zapisywanie ciasteczek?

W przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika dostępne są ustawienia umożliwiające akceptację zapisywania ciasteczek jedynie wówczas, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę. W ten sposób można wyłączyć funkcję zapisywania ciasteczek na przyszłość.

Z reguły na pasku menu przeglądarki internetowej poprzez funkcję pomocy można uzyskać informacje na temat wyłączenia nowych oraz usunięcia zapisanych już ciasteczek.

W jaki sposób zabezpieczamy transmisję danych?

Dane osobowe użytkownika są przez nas przekazywane w bezpieczny sposób przy użyciu szyfrowania. Dotyczy to także procesu składania zamówienia oraz logowania klienta. Stosujemy system kodowania TLS (Transport Layer Security) lub SSL (Secure Socket Layer).

Ponadto nasza strona internetowa i inne narzędzia informatyczne są zabezpieczane poprzez bieżące działania techniczne i organizacyjne przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami lub rozpowszechnianiem danych użytkowników przez osoby nieupoważnione.

Jak długo będziemy przetwarzali dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres, w którym Hatteria.pl może być zobowiązana do wykazania i udokumentowania złożonych zamówień i/lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń majątkowych związanych ze złożeniem, wykonaniem i rozliczeniem zamówienia, w zależności od tego, który z tych terminów wystąpi później, w związku z czym przewidywany okres przechowywania Twoich danych osobowych nie powinien przekraczać dziesięciu lat.

Prawa Użytkownika dotyczące przetwarzania danych osobowych

Każdy Użytkownik, który udostępnił swoje dane osobowe Hatteria.pl do przetwarzania uprawniony jest do:

 • bezpłatnego dostępu do jego danych osobowych,

 • żądania sprostowania jego danych osobowych,

 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych,

 • żądania przeniesienia jego danych osobowych do wskazanego przez żądającego podmiotu.

Ponadto Użytkownikom przysługuje prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania newslettera.

Skorzystanie z powyższych uprawnień spowoduje, że Hatteria.pl nie będzie mogła danych osobowych Użytkownika przetwarzać do takich celów. Wniesienie sprzeciwu lub cofnięcie zgody pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed wniesieniem sprzeciwu lub cofnięciem zgody.

Pomimo cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu Hatteria.pl uprawiona będzie jednak przetwarzać dane osobowe, przy czym wyłącznie dla celów wywiązania się z prawnych obowiązków (np. podatkowych), a także do ustalenia, dochodzenia i ochrony roszczeń
i w zakresie korespondującym z tymi celami.

Wszystkie powyższe uprawnienia będzie można wykonać przesyłając stosowną wiadomość elektroniczną pod adres e-mail: hatteria.krakow@gmail.com

Każdy, kto uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Hatteria.pl odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów, uprawniony jest do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czym jest „prawo do bycia zapomnianym”?

Zgodnie z art. 17 RODO „prawo do bycia zapomnianym” to uprawnienie do żądania od Administratora Danych Osobowych niezwłocznego usunięcia przetwarzanych danych osobowych osoby, która występuje z takim żądaniem.

W szczególności skorzystanie z prawa do żądania usunięcia danych osobowych przez administratora będzie uzasadnione w przypadku cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego.

W takim przypadku co do zasady będziemy zobowiązani do usunięcia danych osobowych Użytkownika bez zbędnej zwłoki. Hatteria.pl będzie mogła jednak nadal przetwarzać dane osobowe, jeśli okaże się to niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku (np. podatkowego) lub w celu ustalenia, dochodzenia i ochrony roszczeń.

Żądanie usunięcia danych osobowych Użytkownicy mogą kierować do Hatteria.pl przesyłając stosowną wiadomość elektroniczną pod adres e-mail: hatteria.krakow@gmail.com

Dziękujemy!

Drogi Użytkowniku,

dziękujemy za zainteresowanie serwisem internetowym Hatteria.pl, skorzystanie z niego, a także za zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności. Mamy nadzieję, że jej treść jest dla Ciebie jasna i zrozumiała, dzięki czemu wiesz w jakim celu i jaki zakres Twoich danych osobowych jest zbierany i przetwarzany przez Hatteria.pl, w jaki sposób dane te są przez nas zabezpieczane oraz jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Hatteria.pl

Pamiętaj, że w razie jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących treści niniejszej Polityki Prywatności lub przetwarzania Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować:

 • telefonicznie – pod numerem telefonu 664 377 740 ,

 • elektronicznie – w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: hatteria.krakow@gmail.com

 • listownie – pod adresem działalności gospodarczej wskazanym w początkowej części niniejszej Polityki.

Postaramy się bez zbędnej zwłoki udzielić satysfakcjonujących Cię wyjaśnień i informacji.Kraków, dnia 19.05.2021 r.


Śledź nas na Facebooku