Ethnology, Anthropology & Civilization

Reduced price!

-25%

ŻYWI WE WSPOMNIENIACH. DOŚWADCZENIA ŚMIERCI W RELACJACH POLSKICH ZESŁAŃCÓW W ZSRR (W LATACH 1940-1946) View larger

ŻYWI WE WSPOMNIENIACH. DOŚWIADCZENIA ŚMIERCI W RELACJACH POLSKICH ZESŁAŃCÓW W ZSRR (W LATACH 1940-1946)

PTL87266677

New product

Przedmiotem pracy jest stosunek do śmierci i doświadczenie śmierci, uwarunkowane kulturą i w jej ramach religijnością, wśród Polaków zesłanych w głąb ZSRR w latach 1940 i 1941. O wartości pracy stanowi nie tylko jej przedmiot, tak istotny dla zrozumienia dziejów narodu, ale także niezwykle szeroka baza materiałowa oraz sposób ujęcia problematyki.

More details

22,50 zł tax incl.

30,00 zł tax incl.

Data sheet

Title Żywi we wspomnieniach
Subtitle Doświadczenia śmierci w relacjach polskich zesłańców w ZSRR (w latach 1940-1946)
Author Katarzyna Kość
Publisher Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Place of publication Wrocław
Published 2008
Size B-5
Cover paperback
Number of pages 274
Language version Polish
ISBN/ISSN/ISMN 978-83-87266-67-7
Shipping time about 3-5 days from receiving the payment

More info

Autorka wykorzystała, poza relacjami zesłańców, również inne zasoby źródłowe, a także nader bogatą literaturę, nie tylko z zakresu etnologii/ antropologii kulturowej, lecz ponadto historii, psychologii i psychiatrii. Kulturowo-religijny wymiar śmierci został, w związku z tak szerokim wykorzystaniem źródeł i opracowań, przedstawiony i zinterpretowany wielostronnie, w szerokim kontekście historycznym i psychologicznym, włącznie z jej dehumanizacją i desakralizacją. (Prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz UAM)

***

Opracowanie ma charakter wieloaspektowy. Autorka charakteryzuje ze znawstwem przedmiotu, w oparciu o ogromny materiał źródłowy i bogatą literaturę, ten okres w historii najnowszej naszego kraju z jego deportacjami, nieludzkimi warunkami transportu, pobytem wywiezionej ludności we wrogim kraju, tragicznymi warunkami pobytu na zsyłce. Wskazała na przyczyny wysokiej śmiertelności, na dehumanizację końca życia ludzkiego i pogrzebu. Szczególnie cennym osiągnięciem badawczym autorki była charakterystyka postaw ludzkich w tych ekstremalnych warunkach. Z dużym obiektywizmem i psychologicznym znawstwem określiła różne typy zachowań zesłańców w obliczu zagrożeń ich życia, wobec gaśnięcia życia i śmierci najbliższych i beznadziejnej przyszłości. (Prof. dr hab. Franciszek M. Rosiński UWr)

Spis treści:

Wstęp

ROZDZIAŁ 1. DEPORTACJE POLAKÓW DO ZSRR W LATACH I940-1946

1.1. Aresztowania na Kresach Wschodnich w latach 1939-1941

1.2. Deportowani w czterech masowych falach wysiedleńczych w latach 1940-1941

1.3. Represjonowani po 1944 roku

1.4. Podstawy instytucjonalne deportacji w 1940 roku

1.5. Kategorie zesłańców

1.6. Kierunki i miejsca przymusowych wysiedleń

1.7. Liczebność i skład demograficzny zesłańców

1.8. Transport zesłańców

ROZDZIAŁ 2. WARUNKI ŻYCIA I SYTUACJA ZDROWOTNA NA ZESŁANIU

2.1. Stan zdrowia zesłańców

2.2. Stosunek zesłańców do chorych

2.3. Warunki higieniczne w czasie transportu

2.4. Sytuacja zdrowotna w miejscu osiedlenia

2.4.1. Środowisko geograficzne

2.4.2. Zakwaterowanie

2.4.3. Odzież

2.4.4. Pożywienie

2.4.5. Głód

2.4.6. Praca

2.5. Lecznictwo

2.5.1. Najczęstsze choroby zesłańców i ich przyczyny

2.5.2. Organizacja służby zdrowia

2.5.3. Wyposażenie służby zdrowia i podstawowe metody leczenia

2.5.4. Medycyna ludowa

ROZDZIAŁ 3. WPŁYW RELIGIJNOŚCI NA PRZEŻYCIE ZSYŁKI

3.1. Adaptacyjna rola religijności

3.2. Religijność jako czynnik tożsamości kulturowej i narodowej

3.3. Stosunki wyznaniowe w ZSRR

3.4. Formy wyrażania wiary i religijności

3.5. Obrzędowość świecka i religijna

3.5.1. Obrzędy doroczne

3.5.2. Obrzędy rodzinne

3.6. Próby ateizacji polskich dzieci i młodzieży

3.7. Rola duchowieństwa na zesłaniu

ROZDZIAŁ 4. STOSUNEK DO ŚMIERCI I POCHÓWKU NA ZESŁANIU

4.1. Kulturowa i społeczna funkcja obrzędów pogrzebowych

4.2. śmiertelność wśród deportowanej ludności polskiej

4.3. Zgony w trakcie wywózki

4.4. Postawy wobec umierających

4.5. Traktowanie zwłok

4.6. Obrzędowość pogrzebowa

4.7. Formy pochówków i cmentarze

ROZDZIAŁ 5. PRZEŻYCIA TRAUMATYCZNE I ICH NASTĘPSTWA PO POWROCIE DO KRAJU

5.1. Repatriacja zesłańców

5.2. Adaptacja do zastanej sytuacji w kraju

5.3. Skutki obcowania ze śmiercią

ZAKOŃCZENIE

SŁOWNICZEK SKRÓTÓW UŻYTYCH W PRACY

SŁOWNICZEK RUSYCYZMÓW I ZWROTÓW POTOCZNYCH WYSTĘPUJĄCYCH W PRACY

BIBLIOGRAFIA

SUMMARY

Write a review
ŻYWI WE WSPOMNIENIACH. DOŚWIADCZENIA ŚMIERCI W RELACJACH POLSKICH ZESŁAŃCÓW W ZSRR (W LATACH 1940-1946)

ŻYWI WE WSPOMNIENIACH. DOŚWIADCZENIA ŚMIERCI W RELACJACH POLSKICH ZESŁAŃCÓW W ZSRR (W LATACH 1940-1946)


Follow us on Facebook