Regulamin

Regulamin korzystania z bloga info.hatteria.pl

 1. Administratorem bloga info.hatteria.pl (dalej: Blog) i usługodawcą w rozumieniu ustawy z  dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest firma HATTERIA.PL Magdalena Gałkowska, z siedzibą w Krakowie przy ul. Kurczaba 14/85.
 2. Usługobiorcą w rozumieniu regulaminu jest każdy użytkownik Bloga, tj, osoba przeglądająca jego zasoby, zwana dalej Użytkownikiem.
 3. Administrator jest podmiotem posiadającym wszelkie prawa do Bloga jako całości oraz wszystkich treści, które udostępnia na Blogu, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Treści dostępne na Blogu są objęte ochroną prawa autorskiego.
 4. Korzystanie z Bloga odbywa się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Prawidłowe korzystanie ze strony Bloga i jego funkcjonalności może wymagać akceptacji tzw. plików cookies. Użytkownik może zdecydować o akceptacji lub braku akceptacji plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.
 5. Umowa o świadczenie usług drogę elektroniczną pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem Bloga w zakresie treści nieodpłatnych zostaje zawarta w momencie wejścia przez użytkownika na stronę Bloga i rozpoczęcia przeglądania jego zasobów. Umowa ta ulega rozwiązaniu w momencie trwałego zaprzestania korzystania przez Użytkownika ze strony Bloga.
 6. W przypadku oferowania na Blogu treści odpłatnych, obowiązywać będą odrębne zasady zawierania i rozwiązywania umów dotyczących tych treści, o których Użytkownicy Bloga zostaną poinformowani przed zawarciem umowy.
 7. Administrator informuje, że możliwe są przerwy w dostępie do strony Bloga, spowodowane np. aktualizacją oprogramowania, naprawami, konserwacją lub wprowadzaniem ulepszeń Bloga lub jego elementów.
 8. Komentarze mogą być dodawane przez każdego użytkownika, który w odpowiednie pole wpisze swój podpis (lub nick) oraz adres e-mail. Komentarz pojawi się na stronie od razu, z wyjątkiem sytuacji, gdy zostanie w sposób automatyczny zakwalifikowany jako spam lub komentarz do moderacji. Moderacji automatycznie poddawane są komentarze z dwoma i więcej odnośnikami (linkami). Ostatecznie o publikacji komentarza decyduje Administrator Bloga.
 9. Krytyka skierowana pod adresem Administratora Bloga lub prezentowanych przez niego treści powinna być oparta o fakty i merytoryczne argumenty. Administrator zachęca do dyskusji i polemiki z zachowaniem powszechnie panujących zasad kultury, dobrych manier i innych ogólnie przyjętych zasad społecznych.
 10. Administrator Bloga zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy: zawierających wulgaryzmy; obrażających Administratora Bloga, Użytkowników Bloga lub inne osoby; obrażających jakąkolwiek grupę społeczną, wyznaniową, etniczną itp.; będących spamem (wielokrotne powtarzanie tej samej lub podobnej treści); celowo wprowadzające Użytkowników w błąd; pozbawionych logicznej treści; w których nadużywana jest pisownia wielkimi literami (z włączonym Caps Lockiem); w sposób bezpośredni naruszających przepisy polskiego prawa; naruszających powszechnie obowiązujące zasady moralne; prezentujących treści społecznie szkodliwe; zawierających chronione prawem materiały, stanowiące własność osób trzecich; stanowiących treści reklamowe i/lub promocyjne.
 11. Widoczne na Blogu pliki multimedialne, za wyjątkiem plików stanowiących własność Administratora, umieszczane są na nim za pomocą tzw. embedingu, czyli osadzania. Administrator zakłada, że osoba lub firma zamieszczająca dany plik, posiada do niego prawa autorskie lub zgodę właściciela praw autorskich na rozpowszechnianie w internecie. Ponadto, zgodnie ze stanowiskiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, osadzanie filmów na stronach internetowych jest legalne nawet wtedy, gdy film na stronie źródłowej (z której pochodzi kod embed) został opublikowany z naruszeniem prawa autorskiego. Zauważone przez Użytkowników przypadki naruszenia praw autorskich do materiałów filmowych należy zgłaszać firmom, na których serwerach są zamieszczone.
 12. Administrator dokłada wszelkich starań, by wszystkie opublikowane na Blogu materiały nie naruszały praw autorskich, dlatego też: w przypadku publikacji, do których nie posiada zgody właściciela praw autorskich, przyjmuje je za podstawę do tworzenia własnych opracowań z zastosowaniem wyraźnych cytatów i powoływania się na źródło; w przypadku materiałów chronionych prawami autorskimi (Copyright) publikuje je za zgodą redakcji strony internetowej, autora tekstu lub wydawcy, podając link zwrotny do źródła; w przypadku materiałów opatrzonych licencją „Copyleft”, „Creative Commons” lub inną formą licencji, publikuje je zgodnie z wyznaczonymi przez autora warunkami.
 13. Jeżeli którykolwiek z opublikowanych na Blogu materiałów narusza prawa autorskie Użytkownika, powinien on bezzwłocznie skontaktować się z Administratorem w celu wyjaśnienia sprawy; jeżeli materiał faktycznie narusza prawa autorskie – zostanie usunięty.
 14. Materiały własne publikowane na Blogu można rozpowszechniać w mediach niekomercyjnych bez ograniczeń, pod warunkiem podania informacji o źródle i zamieszczenia linka zwrotnego do Bloga. Media komercyjne mogą rozpowszechniać wspomniane teksty pod warunkiem uzyskania dodatkowej zgody Administratora. Materiały zewnętrzne opublikowane na podstawie licencji Creative Commons i Copyleft można rozpowszechniać zgodnie z ich wytycznymi. Materiały zewnętrzne kopiowane za zgodą innej strony internetowej można rozpowszechniać pod warunkiem uzyskania zgody u źródła pierwotnego. W wyjątkowych sytuacjach Administrator zastrzega prawo do anulowania, wstrzymania lub zakazania korzystania ze zgody licencyjnej opisanej w zdaniu pierwszym; w takim wypadku osoba lub firma, na której stronie zamieszczony został materiał pochodzący z Bloga, zobowiązana jest do jego bezzwłocznego usunięcia.
 15. W sprawach dotyczących usług świadczonych przez Administratora w ramach Bloga, Użytkownik może złożyć reklamację drogą elektroniczną na adres hatteria.krakow@gmail.com, z dopiskiem „reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub pseudonim osoby zgłaszającej, jej dane kontaktowe oraz dokładny opis przyczyn reklamacji. Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 16. Administrator może od czasu do czasu wprowadzać zmiany do niniejszego Regulaminu. Jeżeli zmiany będą dotyczyć praw lub obowiązków Użytkowników Bloga, zasad korzystania z Bloga lub innych istotnych kwestii, administrator każdorazowo poinformuje o planowanych zmianach i ich treści za pomocą osobnego wpisu na Blogu lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, na co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie.
 17. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu powinien trwale zaprzestać dalszego korzystania z Bloga przed wejściem zmian w życie. Dalsze korzystanie z Bloga po upływie okresu przejściowego będzie uznane za akceptację zmian Regulaminu.
 18. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.info.hatteria.pl

 

Polityka prywatności bloga info.hatteria.pl oraz zasady ochrony danych osobowych

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu poinformowanie Użytkowników serwisu info.hatteria.pl o tym, jakie dane osobowe użytkowników są gromadzone na naszych stronach internetowych oraz które z tych danych i w jaki sposób są przetwarzane, a także do kogo należy się zwrócić w sprawach z tym związanych.

Politykę tę przygotowaliśmy i stosujemy w celu zapewnienia, że udostępnione nam dane osobowe podlegać będą ochronie zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie skrótowo zwanego RODO, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

Przepisy prawne dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników zbierane i przetwarzane są zgodnie z przepisami:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych lub RODO, Dz. Urz. UE z dnia 4.05.2016 r. L/119/1),
 • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U.
  z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.).
 • Podmiot odpowiedzialny – Administrator Danych Osobowych (ADO)

  Administratorem gromadzonych danych jest Magdalena Gałkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą HATTERIA.PL Magdalena Gałkowska z siedzibą w Krakowie przy ul. Kurczaba 14/85 (NIP: 6792442158, REGON: 120604736). We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także w razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności prosimy o kontakt w dogodny dla Użytkowników sposób:

 • listownie – pod adresem działalności gospodarczej ADO, wskazanym powyżej,
 • telefonicznie pod numerem telefonu komórkowego 606 650 079,
 • pocztą elektroniczną wysłaną pod adres e-mail: hatteria.krakow@gmail.com
 • Gromadzenie i dalsze przetwarzanie danych osobowych

  Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

  W szczególności więc do danych osobowych należą imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej.

  Wszystkie informacje, których podanie będzie niezbędne w celu korzystania ze strony info.hatteria.pl, stanowią Twoje dane osobowe i podlegają ochronie, zgodnie z przepisami wyżej wymienionych aktów prawnych.

  Podczas dodawania komentarzy niezbędne będzie podanie następujących danych osobowych:

 • podpis (np. w formie imienia i nazwiska, pseudonimu itp.),
 • adres e-mail.
 • Dane te są nam potrzebne do identyfikacji osób np. w przypadku opublikowania komentarza łamiącego prawo autorskie, lub naruszającego dobre imię innych użytkowników, a także w celu komunikacji z użytkownikiem.

  Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych użytkownika

  Na jakiej podstawie zbieramy i przetwarzamy dane osobowe?

  W każdym przypadku udostępnienie danych osobowych Użytkownika następuje dobrowolnie, jednakże ich udostępnienie jest niezbędne do zrealizowania usługi.
  Gromadzimy, zapisujemy i przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w sposób i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, z udzielonych zgód lub z naszych uzasadnionych interesów prawnych.

  Czy osoba niepełnoletnia może udzielić zgody na przetwarzanie jej danych osobowych?

  Tak, jednakże wyłącznie po ukończeniu przez nią 13. roku życia. Zgodnie bowiem z przepisami Kodeksu cywilnego osoby, które ukończyły 13. rok życia uzyskują ograniczoną zdolność do czynności prawnych i może samodzielnie dokonywać czynności, w tym zawierać umowy, które należą do czynności powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

  W przypadku osób, które nie osiągnęły tego wieku, a także osób, które ukończyły 13. rok życia, jednakże są osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi, oświadczenie o udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych tych osób może zostać złożone wyłącznie przez osobę, pod której władzą rodzicielską pozostają lub przez ich opiekuna prawnego.

  Komu i w jakich celach przekazujemy dane osobowe?

  Dane osobowe przekazywane są przez nas osobom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone przepisami lub w razie uprzedniej zgody użytkownika. Przykładowo dane osobowe przekazujemy podmiotom świadczącym na naszą rzecz pomoc prawną, w przypadkach konieczności dochodzenia naszych roszczeń lub obrony naszych praw na drodze prawnej. Przekazane i uzyskane w ten sposób dane usługodawcy mogą wykorzystać wyłącznie w celu realizacji swojego zadania.

  Ponadto Twoje dane osobowe przekazane mogą zostać podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom lub organom ścigania, gdy wystąpią z żądaniem ich przekazania w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.

  Czy wykorzystujemy dane osobowe do celów reklamy i marketingu?

  Nie

  Czy wykorzystujemy tzw. Ciasteczka (pliki cookie)?

  Tak. Użytkownik może jednak zablokować stosowanie ciasteczek. W takim przypadku nasza strona internetowa oraz serwis będą działać jedynie w oparciu o ograniczone funkcje.

  Czym są ciasteczka (pliki cookie)?

  Ciasteczka to niewielkie pliki zapisywane na nośniku danych Użytkownika, służące do zapisywania przez przeglądarkę Użytkownika określonych ustawień i danych w celu wymiany z naszym systemem. Istnieją dwa rodzaje ciasteczek:

  – ciasteczka sesyjne, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki przez Użytkownika,

  – ciasteczka tymczasowe/stałe, które są przechowywane przez dłuższy okres lub na stałe na nośniku danych Użytkownika.

  Dzięki przechowywaniu tych plików możemy odpowiednio przygotować naszą stronę internetową i naszą ofertę pod kątem preferencji Użytkownika. Ułatwia to Użytkownikowi korzystanie z serwisu, przykładowo dzięki zapisaniu określonych danych Użytkownika, aby nie musiał ich za każdym razem podawać.

  Pliki Cookies stosowane w serwisie info.hatteria.pl nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkowników.

  Z jakich ciasteczek korzysta info.hatteria.pl?

  Większość używanych przez nas plików cookie jest automatycznie usuwana z twardego dysku komputera Użytkownika po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. ciasteczka sesyjne). Ponadto stosujemy także ciasteczka przechowywane na twardym dysku komputera Użytkownika. Podczas kolejnej wizyty serwis automatycznie rozpoznaje Użytkownika oraz preferowane przez niego informacje i ustawienia. Ciasteczka tymczasowe i stałe (okres przechowywania od 1 miesiąca do 10 lat) są zapisywane na twardym dysku komputera Użytkownika, a po określonym czasie są automatycznie usuwane.

  Jakie dane są zapisywane w ciasteczkach?

  W ciasteczkach stosowanych przez info.hatteria.pl zapisywane są wyłącznie dane pseudonimizowane. Podczas aktywacji ciasteczka przypisywany jest mu numer identyfikacyjny bez przypisywania danych osobowych Użytkownika do tego numeru identyfikacyjnego. Imię i nazwisko, adres IP lub podobne dane Użytkownika, umożliwiające bezpośrednie przypisanie pliku cookie do Użytkownika, nie są zapisywane w pliku cookie. Na podstawie technologii cookie uzyskujemy jedynie pseudonimizowane informacje, przykładowo o tym, które oferowane przez nas produkty Użytkownik oglądał.

  Jak można zablokować zapisywanie ciasteczek?

  W przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika dostępne są ustawienia umożliwiające akceptację zapisywania ciasteczek jedynie wówczas, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę. W ten sposób można wyłączyć funkcję zapisywania ciasteczek na przyszłość.

  Z reguły na pasku menu przeglądarki internetowej poprzez funkcję pomocy można uzyskać informacje na temat wyłączenia nowych oraz usunięcia zapisanych już ciasteczek.

  Prawa Użytkownika dotyczące przetwarzania danych osobowych

  Każdy Użytkownik, który udostępnił swoje dane osobowe info.hatteria.pl do przetwarzania uprawniony jest do:

  bezpłatnego dostępu do jego danych osobowych,

  żądania sprostowania jego danych osobowych,

  żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych,

  żądania przeniesienia jego danych osobowych do wskazanego przez żądającego podmiotu.

  Wszystkie powyższe uprawnienia będzie można wykonać przesyłając stosowną wiadomość elektroniczną pod adres email: hatteria.krakow@gmail.com

  Każdy, kto uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez info.hatteria.pl odbywa się
  z naruszeniem obowiązujących przepisów, uprawniony jest do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Czym jest „prawo do bycia zapomnianym”?

  Zgodnie z art. 17 RODO „prawo do bycia zapomnianym” to uprawnienie do żądania od Administratora Danych Osobowych niezwłocznego usunięcia przetwarzanych danych osobowych osoby, która występuje z takim żądaniem.

  W szczególności skorzystanie z prawa do żądania usunięcia danych osobowych przez administratora będzie uzasadnione w przypadku cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego.

  W takim przypadku co do zasady będziemy zobowiązani do usunięcia danych osobowych Użytkownika bez zbędnej zwłoki. Info.hatteria.pl będzie mogła jednak nadal przetwarzać dane osobowe, jeśli okaże się to niezbędne np. w celu ustalenia, dochodzenia i ochrony roszczeń.

  Żądanie usunięcia danych osobowych Użytkownicy mogą kierować do info.hatteria.pl przesyłając stosowną wiadomość elektroniczną pod adres email: hatteria.krakow@gmail.com

  Drogi Użytkowniku,

  dziękujemy za zainteresowanie serwisem internetowym info.hatteria.pl, skorzystanie z niego, a także za zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności. Mamy nadzieję, że jej treść jest dla Ciebie jasna i zrozumiała, dzięki czemu wiesz w jakim celu i jaki zakres Twoich danych osobowych jest zbierany i przetwarzany przez info.hatteria.pl oraz jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez info.hatteria.pl

  Pamiętaj, że w razie jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących treści niniejszej Polityki Prywatności lub przetwarzania Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować:

 • telefonicznie – pod numerem telefonu 606 650 079,
 • elektronicznie – w formie wiadomości email wysłanej na adres: hatteria.krakow@gmail.com
 • listownie – pod adresem działalności gospodarczej wskazanym w początkowej części niniejszej Polityki.
 • Postaramy się bez zbędnej zwłoki udzielić satysfakcjonujących Cię wyjaśnień i informacji.

  Kraków, dnia 24.05.2018 r.